Немски език

При обученията си по немски език Образователен център “Advantage” винаги се стреми да предложи не само езикова, но и културна чуждоезикова обстановка, чрез осигуряване на преподаватели, живяли и работели в немско говоряща среда. Поради наличието на многобройни диалекти и необходимостта от тяхното разграничаване и разбиране, обстановката в учебните часове е изцяло немскоговоряща, чрез приятни теми от съвременно естество .
Образователен център “Advantage”, съобразявайки се с Общоевропейската езикова рамка за Общ немски, предлага курсове в следните нива:

А) Елементарно използване на езика

A1 – Ниво А1 отговаря на уменията за разбиране и употребяване на всекидневни и често използвани изрази, свързани с ежедневни нужди за ориентация, задаване на въпроси и запознанства.

A2 – Ниво А2 съотвества на общуване от общ характер и обменяне на обща информация за околната обстановка, за себе си от личен и професионален характер.

В) Самостоятелно използване на езика

В1 – Ниво В1 отразява умения за комуникация на теми, надхвърлящи ежедневната обстановка, като работа, училище, свободно време, лични интереси и др. в непредвидими ситуации при пътуване, а също и способност за преразказване на случки и събития от личен характер, а както и бъдещипланове и идеи.

В2 – Ниво В2 гарантира способността за четене на абстрактен текст с разбиране и участие в по-специфични теми на разговори и живи дискусии, появили се спонтанно при комуникацията с немскоговорящ, с носител на немски като майчин език. Нивото предполага ясно и подробно изказване на мнение с предисмствата и недостатъците, които изисква коментара.

С) Компетентно използване на езика

С1 – Ниво С1 отговаря на уменията на курсиста да води дълги разговори и преговори на теми, изискани от академична или професионална среда, с точен и ясен, структуриран изказ при изразяване на мнение по сложни теми със средствата на гладкото владение на езика.

Международно признати сертификатни изпити за работа и образование в Германия и Австрия

Много често, когато започваме нашата реализация в чужбина, е нужно доказателство, че владеем официалния за страната език. За немскоговорящите Германия и Австрия, това свидетелство за владене на ниво по немски език са изпитите “TestDaF” (Test Deutsch als Fremdsprache) или “Goethe-Zertifikat” към института Гьоте, Германия. В България оторизиран изпитен център е Гьоте-институт – София.

Образователен център “Advantage” предлага подготовка за нивата:

 • Goethe-Zertifikat B1 е изпит по немски за възрастни и младежи и удостоверява а умения за самостоятелна употреба на немски език и съответства на ниво В1 по Общоевропейската езикова рамка.
 • Das Goethe-Zertifikat B2 предполага напреднало ниво на езиковите знания и умения и отговаря на степен В2 по Общоевропейската езикова рамка.
 • Goethe-Zertifikat C1 предполага много напреднало ниво на владеене на езика и отговаря на ниво С1 по Общоевропейската езикова рамка.
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom изисква много високо езиково ниво и установява умения за владене на езика в най-висока степен на езикова компетентност – С2 по скалата на Общата европейска езикова рамка.

Сертификатните изпити на Института Гьоте са подходящи за студенти, които са решили да кандидатстват в бакалавърска, магистърска или докторска степен в университети в Австрия и Германия и е един от изискуемите документи при кандидатстване, както и професионални специалисти, които искат да се реализират в немско говоряща среда.
Подготовката за полагане на “TestDaF” се състои в достигане до нивото,за което желате да положите тест (от В1 до С2), писмено, говоримо и граматика, след което се полагат между 20 и 25 сертификатни вътрешни изпита с обсъждане и разасняване на всеки от четирите компонента на, а именно:

 1. Leseverstehen / Четене с разбиране ( 3 текста, 30 задачи за време 60 мин.)
 2. Hörverstehen / Слушане с разбиране (3 текста, 25 задачи за време 40 мин.)
 3. Schriftlicher Ausdruck / Писане по зададена тема (1 тема за време 60 мин.)
 4. Mündlicher Ausdruck / Говорене (7 задачи за време 30 мин.)

Всяка част бива оценявана сама за себе си и нисък резултат при частта с Четене с разбиране не може да бъде компенсиран от висок резултат от секцията Слушане с разбиране. Счита се за успешно преминат сертификатен тест с резултати:

 • TDN – 3
 • TDN – 4
 • TDN – 5